FÖRENING

Huset uppfördes 1954 av byggherre Hugo Åberg. Adressen är Limhamnsvägen 10 A-C och Ola Hanssonsgatan 9 (garage). Fastigheten innehåller 110 bostadslägenheter och inga lokaler.

 

År 2005 bildades bostadsrättsföreningen Vittsjöborg 3 med organisationsnummer 769613-1684. I april 2018 kunde föreningen köpa fastigheten genom hembud när Ulla Åbergs dödsbo sålde ut hela Hugo Åbergs fastighetsbestånd.

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden.

 

I enlighet med vad som stadgas i 3 kapitlet bostadsrättslagen och 1 § bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet (se dokument). Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på anskaffningskostnaden samt föreningens årliga kapital-, drifts- och underhållskostander.

I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift i syfte att att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende.

 

Fastighetens läge, insatsernas storlek samt föreslagen underhållsplan borgar för en god ekonomisk utveckling för föreningen och för dess medlemmar.

 

 

 

DOKUMENT

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

2019-05-13

ÅRSREDOVISNING 

2018

UNDERHÅLLSPLAN

EKONOMISK PLAN

STADGAR

ENERGI

DEKLARATION